ZAKAT FITRAH

Share on :


Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim jika ia memiliki harta lebih dari kebutuhan makannya dan makan keluarganya pada malam dan pagi hari raya idhul fitri. Ukuran zakat fitrah 2 ,5 kg dari bahan makanan pokok yang ada di negerinya untuk setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan , seseorang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya berkewajiban juga mengeluarkan untuk orang yang menjadi tanggungannya, di sunatkan waktu untuk membayar zakat fitrah yaitu sebelum  waktu sholat ied, dan tidak mboleh menundanya sampai shalat ied. Boleh juga membayar zakat fitrah sehari  menjelang hari raya idhul fitri,di bolehkan menerima zakat fitrah dari sekumpulan  orang. Begitu juga sebaliknya.
            Zakat fitah harus di keluarkan dengan segera dan wali dari anak kecil dan orang gila berkewajiban membayar zakat bagi keduanya. Membayar zakat fitrah disunatkan untuk membayar dengan terang-terangan. Dan langsung tanpa di wakilkan,  bagi yang berkewajiban membayar zakat fitrah  disyaratkan untuk berniat, apabila niatnya untuk bersedekah maka niat itu tidak cukup meskipun ia bersedekah dengan seluruh hartanya. Zakat fitrah lebih utama di berikan kepada fakir miskin yang  ada di negrinya. Boleh juga dikirim keluar daerah asal ada maslahatnya. Boleh mempercepat pengeluaran zakat fitrah  dengan membayar zakat untuk 2 tahun sekaligus, jika nishab zakat telah cukup.  

0 komentar on ZAKAT FITRAH :

Post a Comment and Don't Spam!